herbeBOI - Gmina Stepnica

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Gospodarka nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1.  Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

W przypadku współwłasności (wieczystego współużytkowania) wniosek podpisują wszyscy współwłaściciele (wieczyści współużytkownicy),

Jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna, to powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli.

2. Załączniki:

2.1 dla nieruchomości zabudowanej / budynku:
· geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku*, lub
· kopia mapy zasadniczej obejmująca nieruchomość z aktualnym stanem zabudowy,*
· oryginał aktualnego wypisu z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków),
· kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z KW lub
akt notarialny), w przypadku dzierżawy terenu
- kopia umowy dzierżawy za zgodą właściciela (wieczystego użytkownika) działki na nadanie
numeru porządkowego.


2.2 dla nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę:
· kopia mapy zasadniczej obejmująca nieruchomość z aktualnym stanem zabudowy,
· kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z KW lub akt notarialny), w przypadku dzierżawy terenu - kopia umowy dzierżawy za zgodą właściciela (wieczystego użytkownika) działki na nadanie numeru porządkowego,
· oryginał aktualnego wypisu z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków),
· kserokopia pozwolenia na budowę i plan zagospodarowania terenu*, lub
· kserokopia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy*, lub
· wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
· inne;


* właściwe należy podkreślić.

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy, stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 13, tel. 91 418 85 21 wew. 16

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej - zwolnione z opłaty

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

- Art. 47a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.