herbeBOI - Gmina Stepnica

Wycinka drzew i krzewów - zezwolenia

Ochrona środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1.  Wniosek zawierający następujące informacje:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza oraz właściciela nieruchomości;
- tytuł prawny władania nieruchomością;
- nazwę gatunku drzewa/krzewu;
- obwody pnia każdego z wnioskowanych drzew (obwód należy mierzyć na wysokości 130 cm)
lub/i wskazanie wielkości powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy
- przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo/krzew;
- przyczynę zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu;
- termin zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu,
- podpis wnioskodawcy
2. Do wniosku należy dołączyć:
- rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości,
- w przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem do wniosku dołącza się
pisemną zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzew/krzewów
- podobnie w przypadku, gdy drzewo lub krzew rośnie na granicy dwóch nieruchomości do
wniosku należy dołączyć zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości na ich usunięcie,
- w przypadku, gdy drzewo/krzew ma być usuwane w związku z inwestycją budowlaną do wniosku
należy dołączyć kopię pozwolenia na budowę (lub innego dokumentu, uzyskania którego wymaga
realizacja inwestycji na podstawie ustawy prawo budowlane).

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy – stanowisko d/s Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pokój
nr 12, tel. (91) 418 85 21 wew. 25

Opłaty

1. Opłaty skarbowej od wniosku nie pobiera się
2. Zgodnie z art. 84 ustawy o ochronie przyrody za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
może zostać naliczona opłata administracyjna. Opłatę tą ustala się na podstawie gatunku i obwodu
drzewa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 października 2004r. w sprawie stawek
opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004r. Nr 228 poz. 2306) oraz
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie stawek opłat za
usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011 (M.P. z 2010r., Nr 76,
poz. 954 – dot. jedynie opłat w 2011r.).

Termin i sposób załatwienia

W ciągu 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 m-cy, od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu,
który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia.