herbeBOI - Gmina Stepnica

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek wraz z oświadczeniem wnioskodawcy i osoby na rzecz której przeniesiona zostanie decyzja.

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy, tel. 91 4188521 wew. 18

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 56,00 zł

Opłata uiszczana na rachunek bankowy PKO BP SA o/Goleniów
70 1020 4812 0000 0502 0044 7870
dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku
Zwolnieni z opłaty skarbowej są: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz
sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717)

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za
pośrednictwem Burmistrza Gminy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia