herbeBOI - Gmina Stepnica

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wraz z niezbędnymi załącznikami

Komórka organizacyjna

 

Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy, tel. 091 4188521 wew. 18

Opłaty

opłata skarbowa w wysokości 107 zł
17 zł upoważnienie do reprezentowania inwestora
Opłata uiszczana na rachunek bankowy PKO BP SA o/Goleniów
70 1020 4812 0000 0502 0044 7870
dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku
Zwolnieni z opłaty skarbowej są: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz
sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego.

Termin i sposób załatwienia

Do 2 miesięcy. W sprawach nieskomplikowanych miesiąc. Termin uzależniony jest od uzyskania
wymaganych uzgodnień i opinii – wystąpienia o uzgodnienia i opinie wstrzymują bieg terminu.
Inwestycje skomplikowane mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za
pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnicy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Dodatkowe informacje, uwagi

Inwestycje skomplikowane m.in. szkodliwe dla środowiska, mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.