herbeBOI - Gmina Stepnica

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy, tel. 091 4188521 wew. 18

Opłaty

opłata skarbowa:
1. Od wypisu:
- do 5 stron 30 zł
- powyżej 5 stron 50 zł
2. Od wyrysu:
- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełna lub rozpoczętą stronę formatu A4 – 20 zł
- nie więcej niż 200 zł.

Opłata uiszczana na rachunek bankowy PKO BP SA o/Goleniów
70 1020 4812 0000 0502 0044 7870
dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717),

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje