herbeBOI - Gmina Stepnica

Podatek leśny

Podatki i opłaty lokalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - osoby fizyczne
 Deklaracja na podatek leśny - osoby prawne i jednostki organizacyjne oraz spółki i niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Komórka organizacyjna

Dział podatków i opłat lokalnych, pok. Nr 8 Tel. 91 418 85 21 wew. 29/40

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Termin składania dokumentów przez osoby fizyczne: 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku:

  • w wyniku zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania zgłoszenia korekty wymiaru lub sprzedaży nieruchomości organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie wymiaru lub zmiany wymiaru podatku od nieruchomości za dany rok podatkowy.

Termin składania dokumentów osoby prawne: do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku na dany rok podstawowy:

  • organ podatkowy dokonuje czynności pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym składanej deklaracji.

Podstawa prawna

art.6 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz 1682 z późn. zm.) oraz art 207 i 254 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.