herbeBOI - Gmina Stepnica

Podatek w od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych

Podatki i opłaty lokalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i lesnego - osoby fizyczne
 Deklaracja na podatek od nieruchomości - osoby prawne i jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
Organ dodatkowo może żądać okazania np. aktu notarialnego, umowy kupna sprzedaży, umowy dzierżawy lub innego dokumentu potwierdzającego dane wykazane w informacji podatkowej.

Komórka organizacyjna

Dział podatków i opłat lokalnych, pok. Nr 8 Tel. 91 418 85 21 wew. 29

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Podstawa prawna

art. 2,3,4,5 oraz art 6 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 207 i 254 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Termin składania dokumentów osoby fizyczne: 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku

  • w wyniku zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania, zgłoszenia korekty wymiaru lub sprzedaży nieruchomości, organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie wymiaru lub zmiany wymiaru podatku od nieruchomości za dany rok podatkowy.

Termin składania dokumentów osoby prawne: do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku na dany rok podatkowy;

  • organ podatkowy8 dokonuje czyności sprawdzających pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym składanej deklaracji.