herbeBOI - Gmina Stepnica

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Podatki i opłaty lokalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 • wniosek podatnika,
 • rachunki bądź ich uwierzytelnione odpisy dokumentujące wysokość poniesionych wydatków na zakup materiałów oraz robociznę obcą,
 • zestawienie załączonych fatków,
 • potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Komórka organizacyjna

Dział podatków i opłat lokalnych, pok. Nr 8 Tel. 91 418 85 21 wew. 29

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

30 dni od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

art.13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz.969 z późn. zm.) oraz art.207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Podanikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

 • budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
 • zakup i zainstalowanie:
 • deszczowni,
 • urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
 • urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód),
 • jeżeli wydatki te nie zostały sfinalizowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga jest realizowana od daty wydania decyzji, a w latach następnych jest odliczana przy wymiarze podatku rolnego na dany rok podatkowy, nie dłużej niż przez 15 lat.

Podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy w formie ulgi inwestycyjnej winien załączyć: formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - osoby fizyczne i prawne.