herbeBOI - Gmina Stepnica

Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Podatki i opłaty lokalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne:

  • wniosek podatnika,
  • dokumenty potwierdzające okoliczności przedstawione we wniosku jako argument uzasadniający udzielenie ulgi

Osoby prawne:

  • wniosek podatnika,
  • dokumenty potwierdzające okoliczności przedstawione we wniosku jako argument uzasadniający udzielenie ulgi

Komórka organizacyjna

Dział podatków i opłat lokalnych , pok . Nr 8, Tel. 91 418 85 21 wew. 29.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

  • 30 dni
  • o każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Podstawa prawna

art. 12 § 1 pkt 4, ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Podatnik ma prawo w ciągu 14 dni złożyć odwołanie do decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica