herbeBOI - Gmina Stepnica

Wniosek o zwrot nadpłaty

Podatki i opłaty lokalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Wniosek o dokonanie zwrotu nadpłaty

Komórka organizacyjna

Dział podatków i opłat lokalnych, pokój 8, Tel. 91 418-85-21 wew. 17

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

  • 30 dni
  • o każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Podstawa prawna

art. 73 § 1 pkt 1, art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 Nr 137
poz. 926 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Podatnik ma prawo w ciągu 14 dni złożyć odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

Dodatkowe informacje, uwagi

Organ podatkowy dokonuje zwrotu nadpłaty na wskazane przez podatnika konto.
W przypadku braku wskazania konta nadpłata zostaje zwrócona na wskazany adres przekazem
pocztowym, przy czym kwota nadpłaty będzie pomniejszona o koszt jej zwrotu.