herbeBOI - Gmina Stepnica

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Podatki i opłaty lokalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  •  wniosek podatnika o zwrot podatku akcyzowego
  • faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego lub potwierdzone za zgodnośc z oryginałem ich kopie
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

Komórka organizacyjna

Dział podatków i opłat lokalnych, pok. Nr 8, Tel 91 418 85 21 wew.29.

Opłaty

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 14 października 2011 r. znak PL/LM/835/16/JGR/11/AE-3658), potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przez burmistrza pracownika urzędu miasta, kopii faktur VAT, składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego przez producentów rolnych, dokonywanie na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. - podlega skarbowej opłacie w wysokości 5,00 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

Wyjątek - gdy wnioskodawca przekłada oryginały faktur, a po zakończonym postępowaniu, zwraca się o ich zwrot. Wówczas nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

30 dni od złożenia wniosku

  • wniosek składa się w terminach od 01 do 29 lutego i od 01 do 31 sierpnia,
  • wnioski złożone w innych, niż wymienione wyżej, terminach nie są rozpatrywane

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzstywanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku.