herbeBOI - Gmina Stepnica

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego

Sprawy oświatowe, stypendia szkolne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1.  Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego
2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego
młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu
pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy na umowę o pracę.
3. Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
4. Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.
5. Dokumenty potwierdzające datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego
pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie)
6. Zaświadczenia izby rzemieślniczej o kwalifikacjach pedagogicznych w zakresie prowadzenia przygotowania zawodowego o szkoleniu w zakładach rzemieślniczych.                   
7.Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w art. 70b. ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy;
8. Kopa umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. oświaty, kultury, archiwum zakładowego i zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch
miesięcy.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn.
zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2010r.
Nr 244 poz. 1626)
5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2009 r. (MP Nr 6 z 2011 r., poz. 70)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, w
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wypłata dofinansowania: na konto wnioskodawcy.