herbeBOI - Gmina Stepnica

Wniosek o stypendium szkolne

Sprawy oświatowe, stypendia szkolne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1.  Wniosek o stypendium.
2. Załączniki:
  a. Zaświadczenia o wysokości dochodów stanowiących utrzymanie rodziny

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. oświaty, kultury, archiwum zakładowego i zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

  •  od 1 września do 15 września – termin składania wniosków w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy,
  • stypendium przyznawane jest na okres od września do czerwca.

Termin załatwienia do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch
miesięcy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, w
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony przez rodziców, prawnych
opiekunów, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.