herbeBOI - Gmina Stepnica

Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6-ciu miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Oświadczenie o zmianie imienia (imion).
  2. Do wglądu:
  • dokumenty tożsamości obojga rodziców.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

Opłaty

Opłata skarbowa - 11,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

Podstawa prawna

Art. 51 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Sprawy załatwia się w pokoju 19, tel. (91) 4188 521 wew. 19.
2. Rodzice zainteresowani zmianą imienia (imion) dziecka mogą jedynie w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć Kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion).