herbeBOI - Gmina Stepnica

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Skrócony odpis aktu małżeństwa matki dziecka.
  2. Zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, jeżeli akt urodzenia sporządzony jest w USC poza Gminą Stepnica.
  3. Do wglądu:
  • dokumenty stwierdzające tożsamość małżonków.

Osobista zgoda dziecka w przypadku ukończenia 13 roku życia.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

Podstawa prawna

Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Odmowa przyjęcia oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki następuje w drodze decyzji, od której odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Sprawy załatwia się w pokoju 19, tel. (91) 4188 521 wew.19.