herbeBOI - Gmina Stepnica

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Do wglądu:

  • dowody osobiste rodziców,
  • odpis zupełny aktu urodzenia jeżeli dziecko urodziło się poza Gminą Stepnica.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

Podstawa prawna

Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa Kierownik USC w terminie 7 dni powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem oraz matkę dziecka o przyczynach odmowy i poucza o możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. W chwili rejestracji sprawy załatwia się w pokoju 19, tel. (91) 4188 521 wew. 19.
2. Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest potwierdzenie przez matkę ojcostwa dziecka.