herbeBOI - Gmina Stepnica

Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Do wglądu:

  • sentencja wyroku sądu,
  • dokument stwierdzający tożsamość.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

Opłaty

Opłata skarbowa - 11,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

Podstawa prawna

Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić ustny wniosek przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa w pokoju 19, tel. (91) 4188 521 wew. 19.