herbeBOI - Gmina Stepnica

Rejestracja zgonu

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Karta Zgonu wydana przez służbę zdrowia.
2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.
3. Książeczka wojskowa osoby zmarłej.
4. Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon,
  • dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej.
  • akt urodzenia i akt małżeństwa osoby zmarłej (w przypadku posiadania).

Komórka organizacyjna

Rejestracji zgonu dokonuje się w USC Stepnicy w pokoju 19, tel. (91) 4188 521 wew. 19.

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

Podstawa prawna

Art. 64 - 67 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

  • małżonek lub dzieci zmarłego,
  • najbliżsi krewni lub powinowaci,
  • osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
  • osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
  • administrator domu, w którym nastąpił zgon,
  • policja,
  • prokuratura.