herbeBOI - Gmina Stepnica

Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

Załączniki:

  • doręczenie przez duchownego przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa wyznaniowego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydanego przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym - 84,00 zł, wnoszona w chwili składania dokumentów o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego

Termin i sposób załatwienia

Od ręki po doręczeniu zaświadczenia przez duchownego (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

Podstawa prawna

Art. 8 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami); oraz art. 7 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj.: Dz. U. z 2004., Nr 161 poz. 1688) w powiązaniu z art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318).

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej nadesłanego po terminie, Urząd Stanu Cywilnego niezwłocznie powiadamia osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC, mogą wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania tej czynności.

Dodatkowe informacje, uwagi

Po odbiór sporządzonych 3 egzemplarzy odpisów skróconych aktu małżeństwa należy zgłosić się z dowodem osobistym. Sprawy załatwiane są w pokoju 19, tel. (91) 4188 521 wew. 19.