herbeBOI - Gmina Stepnica

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Działalność gospodarcza

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi
hotelarskie” ( wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji innych obiektów,
w których są świadczone usługi hotelarskie). Druk urzędowy do pobrania w pok. Nr 10 Urzędu
Gminy.

2. Załączniki,
- Załącznik 1
- opis budynku
- kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,
- oryginał do wglądu.
- kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- oryginał do wglądu.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i Wójta, oraz ewidencji działalności gospodarczej pok. Nr 10

Opłaty

Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia w wysokości 17 zł- płatna na konto urzędu gminy.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych( Dz. U. z 2004 r. Nr 223 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie ( tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 22, poz. 169), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r, Nr 225, poz. 1635)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę