herbeBOI - Gmina Stepnica

Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

1. "Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego".
2. Załączniki: 

  • oryginał orzeczenia o rozwodzie z klauzulą prawomocności wydane przez sąd plus tłumaczenie na język polski,
  • oryginał zaświadczenia do art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji orz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej wydane również przez sąd (ten sam, który wydał orzeczenie o rozwodzie) oraz tłumaczenie.

3. W przypadku gdy orzeczenie było wydane w postępowaniu zaocznym strona, która stara się uzyskać uznanie orzeczenia i stwierdzenie jego wykonalności w kraju zobowiązana jest ponadto do przedstawienia:

  • oryginału lub wierzytelnego odpisu dokumentu, z którego wynika, że dokument wszczynający postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która nie wdała się w spór – plus tłumaczenie,
  • dokumentu, z którego wynika, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem – plus tłumaczenie.

Uwierzytelnione przekłady orzeczenia rozwodowego i zaświadczenia z sądu orzekającego na język polski winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce (wykonane za granicą podlegają akceptacji konsula).

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 11,00 zł,
  • za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, do 30 dni.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Sprawy załatwia się w pokoju 19, tel. (91) 4188 521 wew. 19.
  2. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się w miejscu sporządzenia aktu małżeństwa, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia sprawy. Pełnomocnikiem zgodnie z art. 87 k.p.c. może być adwokat lub radca prawny, jak również osoby z pierwszej linii pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo lub zstępni np. pełnoletnie dzieci oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia).
  3. Osoba działająca z upoważnienia – spoza pierwszej linii pokrewieństwa winna posiadać pisemne upoważnienie ze podaniem jej danych osobowych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości i za to pełnomocnictwo będzie pobrana opłata skarbowa w wysokości 17 zł.