herbeBOI - Gmina Stepnica

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 1
 Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 2
 Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 3

1. "Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą".
2. Załączniki:

 • odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego - w przypadku, gdy odpis zagraniczny jest wydany na druku wielojęzycznym zgodnie z konwencją podpisaną w Wiedniu 8 września 1976 r. tłumaczenie nie jest wymagane;
 • w przypadku, gdy zagraniczny akt nie posiada wszystkich danych, zawartych w polskim dokumencie, niezbędne są:
 • w przypadku małżeństwa – odpisy aktów urodzenia* małżonków, oświadczenie od obywatela polskiego o noszonym nazwisku po zawarciu związku małżeńskiego, jeżeli akt zagraniczny nie określa tego nazwiska, poświadczone przez konsula, jeżeli osoba nie składa wniosku osobiście,
 • w przypadku urodzenia – odpis aktu małżeństwa*, bądź urodzenia* rodziców,
 • w przypadku zgonu – odpis aktu małżeństwa, bądź urodzenia* osoby zmarłej.

3. Do wglądu:

 • dokumenty stwierdzające tożsamość (w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania).

* W przypadku, gdy akt stanu cywilnego jest sporządzony w USC w Stepnicy nie jest wymagane okazanie odpisu.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za wydaną decyzję - 50,00 zł,
 • za wydaną decyzję uzupełniającą – 39,00 zł,
 • za wydaną decyzję prostującą – 39,00 zł,
 • protokół przyjęcia oświadczenia o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa (tylko dla obywateli polskich) – 11,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, do 30 dni.

Podstawa prawna

Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Sprawy załatwia się w:

 • USC Stepnicy w pokoju 19, tel. (91) 4188 521 wew. 19

2. Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni, zstępni (z upoważnieniem),
 • inne osoby, które wykażą interes prawny (z upoważnieniem).

Wnioskodawcy muszą posiadać zameldowanie na pobyt stały w Gminie Stepnica.