herbeBOI - Gmina Stepnica

Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzenie danych osobowych

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

1. "Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego".
2. Do wglądu:

  • dokument tożsamości wnioskodawcy.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za odpis skrócony - 22,00 zł,
  • za wielojęzyczny odpis skrócony - 22,00 zł,
  • za odpis zupełny - 33,00 zł,
  • za zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku - 24,00 zł,
  • za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

Podstawa prawna

Art. 79 - 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Sprawy załatwia się w USC w Stepnicy w pokoju 19, tel. (91) 4188 521 wew. 19,
2. O dokumenty stanu cywilnego może się ubiegać osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz każdy kto wykaże w tym interes prawny.