herbeBOI - Gmina Stepnica

Zaświadczenie stwierdzające możność prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność określoną prawem polskim do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność określoną prawem polskim do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność określoną prawem polskim do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność prawną określoną prawem polskim do zawarcia związku małżeńskiego za granicą".
2. Do wglądu:
    a. w przypadku panny i kawalera:

  • dokument stwierdzający tożsamość*,
  • odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza Gminą Stepnica.

    b. w przypadku osób rozwiedzionych:

  • dokument stwierdzający tożsamość*,
  • odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza Gminą Stepnica,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu.

    c. w przypadku wdowców:

  • dokument stwierdzający tożsamość*,
  • odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza Gminą Stepnica,
  • odpis aktu zgonu współmałżonka.

* W przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wydane zaświadczenie - 38 zł.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

Podstawa prawna

Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2004 r., Nr 161 poz. 1688 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zaświadczeń odbywa się w pokoju 19, tel. (91) 4188 521 wew. 19.

Zaświadczenie stwierdzające możność określoną prawem polskim do zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest trzy miesiące.