herbeBOI - Gmina Stepnica

Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego bezpośrednio po ich sporządzeniu
 Wniosek o wydanie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego bezpośrednio po ich sporządzeniuWniosek o wydanie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego bezpośrednio po ich sporządzeniu

1. W przypadku panny i kawalera:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia* (wydane w celu zawarcia związku małżeńskiego).

Do wglądu:

 • dokumenty stwierdzające tożsamość**.

2. W przypadku osób rozwiedzionych:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia* (wydane w celu zawarcia związku małżeńskiego),
 • odpis skrócony aktu małżeństwa* (wydany w celu zawarcia związku małżeńskiego) z adnotacją o jego rozwiązaniu lub prawomocną sentencję wyroku sądu.

Do wglądu:

 • dokumenty stwierdzające tożsamość**.

3. W przypadku wdowców:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia* (wydane w celu zawarcia związku małżeńskiego),
 • odpis aktu zgonu współmałżonka* (wydany w celu zawarcia związku małżeńskiego).

Do wglądu:

 • dokumenty stwierdzające tożsamość**.

              * W przypadku, gdy akt stanu cywilnego jest sporządzony w tutejszym USC nie jest wymagane jego okazanie.
              ** W przypadku paszportu - zaświadczenie o zameldowaniu.
4. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

 • odpis aktów stanu cywilnego zgodne ze stanem cywilnym wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, wydany przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia takiego dokumentu.

Do wglądu:

 • dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego - ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).

Komórka organizacyjna

 • Urząd Stanu Cywilnego (USC).

Opłaty

Opłata skarbowa

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

Podstawa prawna

Art. 1 § 2, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2004 r., Nr 161 poz. 1688). oraz art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318).

Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące od daty jego wystawienia. Sprawy załatwiane są w pokoju 19, tel. (91) 4188 521 wew. 19.