herbeBOI - Gmina Stepnica

Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzedu Stanu Cywilnego)

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o wydanie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego bezpośrednio po ich sporządzeniu
 Wniosek o wydanie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego bezpośrednio po ich sporządzeniu

1. W przypadku panny i kawalera:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia* (wydane w celu zawarcia związku małżeńskiego).

        Do wglądu:

 • dokumenty stwierdzające tożsamość**.

2. W przypadku osób rozwiedzionych:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia* (wydane w celu zawarcia związku małżeńskiego),
 • odpis skrócony aktu małżeństwa* (wydany w celu zawarcia związku małżeńskiego) z adnotacją o jego rozwiązaniu lub prawomocną sentencję wyroku sądu.

        Do wglądu:

 • dokumenty stwierdzające tożsamość**.

3. W przypadku wdowców:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia* (wydane w celu zawarcia związku małżeńskiego),
 • odpis aktu zgonu współmałżonka* (wydany w celu zawarcia związku małżeńskiego).

        Do wglądu:

 • dokumenty stwierdzające tożsamość**.

        * W przypadku, gdy akt stanu cywilnego jest sporządzony w tutejszym USC nie jest wymagane jego okazanie.
        ** W przypadku paszportu - zaświadczenie o zameldowaniu.


4. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

 • odpis aktów stanu cywilnego zgodne ze stanem cywilnym wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, wydany przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia takiego dokumentu.

        Do wglądu:

 • dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego - ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

Opłaty

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł (uiszczana w dniu składania dokumentów).

Termin i sposób załatwienia

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz art.12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2004 r., Nr 161 poz. 1688 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Dodatkowe informacje, uwagi

Para zamierzająca zawrzeć związek małżeński zgłasza się razem z kompletem dokumentów nie wcześniej niż pół roku i nie później niż miesiąc przed planowanym terminem ślubu w pokoju 19 w celu wspólnego złożenia dokumentów, tel. (91) 4188 521 wew. 19.

W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.