herbeBOI - Gmina Stepnica

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. gdy rodzice są małżeństwem:

  • dowody osobiste rodziców,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa*.
  • potwierdzenie zameldowania, jeżeli jest inne niż w dowodzie osobistym.

2. gdy matka jest panną:

  • dowód osobisty matki.

3. gdy matka jest rozwiedziona:

  • dowód osobisty matki,
  • skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa*, jeżeli od daty rozwiązania małżeństwa nie minęło 300 dni, należy dostarczyć PESEL byłego męża.

4. gdy matka jest wdową:

  • dowód osobisty matki,
  • skrócony odpis aktu zgonu męża*.

*w przypadku, gdy akt stanu cywilnego jest sporządzony w tutejszym USC nie jest wymagane jego okazanie.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

Podstawa prawna

Art. 38-41 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Sprawy załatwia się w pokoju 19, tel. (91) 4188 521 wew. 19.