herbeBOI - Gmina Stepnica

Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy małoletniego dziecka

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Formularz o zmianę imienia i/lub nazwiska
 Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę nazwiska dziecka,
 Oświadczenie dziecka powyżej 13 roku o zgodzie na zmianę nazwiska dziecka. 

1. "Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska".
2. Załączniki:

  • "Oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę imienia i /lub nazwiska dziecka" - złożone w obecności urzędnika stanu cywilnego, chyba że jest on pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie żyje albo rodzic wnioskujący uzyska zgodę sądu opiekuńczego na zmianę nazwiska dziecka,
  • "Oświadczenie dziecka powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę jego imienia i/lub nazwiska" – złożone w obecności urzędnika stanu cywilnego,
  • odpis zupełny aktu urodzenia (jeżeli został sporządzony poza USC Stepnica).

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wydaną decyzję w sprawie zmiany imienia lub nazwiska - 37,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, do 30 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Sprawy załatwia się w:

  • USC Stepnica w pokoju 19, tel. (91) 4188 521 wew. 19,