herbeBOI - Gmina Stepnica

Wniosek o zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia na alkohol

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1.  Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Załączniki:

  •  kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem opłaty za korzystanie z zezwolenia (w przypadku, gdy o jednorazowe zezwolenie występuje przedsiębiorca z innej gminy),
  •  kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - dotyczy przedsiębiorców z innej gminy,
  •  zgoda organizatora imprezy.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. oświaty, kultury, archiwum zakładowego i zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Opłaty

1. Nie podlega opłacie skarbowej.
2. Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje
zezwoleń.
3. Opłata roczna wynosi:

  • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu i piwa,
  • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2100 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Termin i sposób załatwienia

Do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 181 ust.1, 2, 3, 5 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, w
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie
na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawane są na 2 dni.
2. Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub
pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnieni