herbeBOI - Gmina Stepnica

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

Ochrona środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1.  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.
2. Dokumentacja techniczna dla projektowanych urządzeń w pasie drogowym – 1 egz. (do wglądu),
3. Kopia protokołu ZUD

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy, pokój nr 28.

Opłaty

1. Opłaty nie pobiera się.
2. Zgodnie z art. 40 ust. 5 o drogach publicznych, opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala się, jako iloczyn liczb metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego i rocznej stawki opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego ustalonej na podstawie  § 3 Uchwały nr XIX/214/13 Rady Gminy Stepnica w Stepnicy z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości  opłat za zajęcie  pasa drogowego w drogach gminnych (Dz. Urz. Woj Zacho.,2013 r. poz. 1158).

Termin i sposób załatwienia

W ciągu 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 m-cy, od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 20 pkt  8, art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 1, 2 i ust. 3, 4, 5, 11, 13, 13a i 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)  oraz uchwały nr XIX/214/2013 Rady Gminy Stepnica z dnia  13 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości  opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zacho. poz. 1158 z dnia 11.03.2013 r. ),  oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.   poz. 267 z późn. zm.) 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.