herbeBOI - Gmina Stepnica

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Gospodarka nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości - Pobierz załącznik

Załączniki :
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
- kserokopia mapy ewidencyjnej z uwidocznieniem nieruchomości będącej przedmiotem rozgraniczenia

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy – stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami – pokój nr 13, tel. 91 418 85 21 wew. 16

Opłaty

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

do 180 dni w zależności od prac geodezyjnych wykonywanych przez uprawnionych geodetów

Podstawa prawna

Rozdział 6 (art.29-39) ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287 z późn. zm.),

Tryb odwoławczy

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądow

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia