herbeBOI - Gmina Stepnica

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ochrona środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy, ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, pocztą na wskazany adreslub na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP, po wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem: www.bip.stepnica.pl w zakładce” elektroniczna skrzynka podawcza”.  Deklaracja powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub  podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Opłaty

Brak.

Termin i sposób załatwienia

Pierwsza deklaracja - do dnia 31 maja 2013 r., a po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych; w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w terminie 14 dni od dnia  nastąpienia zmiany.

Podstawa prawna

Art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.)

Dodatkowe informacje, uwagi

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji

1.   Jeżeli deklarację składa osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną zabudowaną budynkiem wielolokalowym należy podać łączną liczbę mieszkańców zamieszkałych we wszystkich lokalach w tym budynku. Właściciel (współwłaściciel) budynku lub lokalu, który jest jednocześnie użytkownikiem (współużytkownikiem) wieczystym gruntu, stawia znak „X” odpowiednio w kwadracie „właściciel” lub „współwłaściciel”.

2.   Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się odrębnie dla każdej nieruchomości, także wtedy, gdy odpady z kilku sąsiednich lub pobliskich nieruchomości gromadzone są we wspólnych pojemnikach. W tym ostatnim przypadku właściciele nieruchomości niewyposażonych w pojemniki na odpady zobowiązani są wskazać nieruchomość, na której znajdują się wspólne pojemniki.

Pouczenie

1.   Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015, z późń. zm.) w związku z art. 6n ust. 1 i art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o otrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z2012 r.poz. 391, z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego..

2.  Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm. ) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwościach, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

3. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica  w drodze decyzji, określi opłatę za gospodarowanie odpadami według stawek obowiązujących dla odpadów nie zbieranych selektywnie.