Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stepnica

e-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Wypełnij formularz

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy
ul. T. Kościuszki 4
72-112 Stepnica

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

C. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

D.1. Osoby fizyczne

D.3. Adres zamieszkania / adres siedziby

D.4 Adres do doręczeń (należy wypełnić, gdy adres jest inny niż w części D3)

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

F. USTALENIE WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY

F.1. Wyliczenie opłaty dla nieruchomości zamieszkałych

Instrukcja postępowania

 1. Wypełnij swoje dane oraz dane nieruchomości, na której powstają odpady w formularzu powyżej. Pamiętaj, że zadeklarowanie selektywnej zbórki odpadów spowoduje obniżenie kosztów. Wybierz rodzaj nieruchommości i wypełnij odpowiednie pola. Po kliknięciu guzika wylicz system automatycznie wyliczy kwotę opłaty.
 2. Jeśli chcesz dostarczyć deklarację osobiście do urzędu lub wysłać ją tradycyjną pocztą naciśnij na guzik Generuj plik PDF. Zapisz plik w postaci PDF a następnie go wydrukuj. Otrzymasz gotową deklarację z wypisanymy danymi oraz wyliczoną stawką za wywóz opadów.
 3. Jeśli chcesz skorzystać z elektronicznej formy przekazania deklaracji do urzędu postępuj zgodnie z punktami poniżej:
  1. Klinij guzik Wyślij deklarację przez ePUAP
  2. Po zalogowaniu się i przejściu do formularza Twoja deklaracja zostanie automatycznie załączona
  3. Podpisz formularz profilem zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym i wyślij do urzędu

Pouczenie

 1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619, z późn. zm.) w związku z art. 6n ust. 1 i art. 6qa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399, z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
 2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399, z późn. zm.) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwościach, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 3. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica w drodze decyzji, określi opłatę za gospodarowanie odpadami według stawek obowiązujących dla odpadów nie zbieranych selektywnie.

Sposób wypełnienia deklaracji

 1. Jeżeli deklarację składa osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną zabudowaną budynkiem wielolokalowym należy podać łączną liczbę mieszkańców zamieszkałych we wszystkich lokalach w tym budynku. Właściciel (współwłaściciel) budynku lub lokalu, który jest jednocześnie użytkownikiem (współużytkownikiem) wieczystym gruntu, stawia znak „X” odpowiednio w kwadracie „właściciel” lub „współwłaściciel”.
 2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się odrębnie dla każdej nieruchomości, także wtedy, gdy odpady z kilku sąsiednich lub pobliskich nieruchomości gromadzone są we wspólnych pojemnikach. W tym ostatnim przypadku właściciele nieruchomości niewyposażonych w pojemniki na odpady zobowiązani są wskazać nieruchomość, na której znajdują się wspólne pojemniki.