herbeBOI - Gmina Stepnica

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy Stepnica, tel. 091 4188521 wew. 18

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 107 zł, 17 zł upoważnienie do reprezentowania inwestora
Opłata uiszczana na rachunek bankowy PKO BP SA o/Goleniów
70 1020 4812 0000 0502 0044 7870 dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku
Zwolnieni z opłaty skarbowej są: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz
sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego.

Termin i sposób załatwienia

65 dni - termin uzależniony jest od uzyskania wymaganych uzgodnień i opinii – wystąpienia o
uzgodnienia i opinie wstrzymują bieg terminu.
Inwestycje skomplikowane mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

art. 50 ust.1 pkt 2 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717);

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Dodatkowe informacje, uwagi

Inwestycje skomplikowane m.in. szkodliwe dla środowiska, niektóre sieciowe mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.