herbeBOI - Gmina Stepnica

Karty usług

Procedury załatwiania spraw w Jednostce.

Wpisz nazwę usługi, której szukasz

Nazwa usługi
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ochrona środowiska
Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6-ciu miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia Urząd Stanu Cywilnego
Dopisanie do spisu wyborców Ewidencja ludności
Dowód osobisty Ewidencja ludności
Nadanie dziecku nazwiska męża matki Urząd Stanu Cywilnego
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńkie (50-cio lecie) Urząd Stanu Cywilnego
Opłata od posiadania psów Podatki i opłaty lokalne
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa Urząd Stanu Cywilnego
Podatek leśny Podatki i opłaty lokalne
Podatek od środków transportowych Podatki i opłaty lokalne
Podatek rolny Podatki i opłaty lokalne
Podatek w od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych Podatki i opłaty lokalne
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego
Rejestracja zgonu Urząd Stanu Cywilnego
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym Urząd Stanu Cywilnego
Sporządzenie testamentu Urząd Stanu Cywilnego
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Sprowadzanie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy Urząd Stanu Cywilnego
Udzielanie ulg w podatku transportowym Podatki i opłaty lokalne
Udzielenie ulg w podatku od nieruchomości Podatki i opłaty lokalne
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym Podatki i opłaty lokalne
Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów Podatki i opłaty lokalne
Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości Gospodarka nieruchomościami
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej Urząd Stanu Cywilnego
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego Sprawy oświatowe, stypendia szkolne
Wniosek o podział nieruchomości Gospodarka nieruchomościami
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości Gospodarka nieruchomościami
Wniosek o sprzedaż bez przetargu Gospodarka nieruchomościami
Wniosek o stypendium szkolne Sprawy oświatowe, stypendia szkolne
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców Ewidencja ludności
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej Ochrona środowiska
Wniosek o zasiłek szkolny Sprawy oświatowe, stypendia szkolne
Wniosek o zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie Gospodarka nieruchomościami
Wniosek o zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych Zezwolenia na alkohol
Wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Zezwolenia na alkohol
Wniosek o zwrot nadpłaty Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego Podatki i opłaty lokalne
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi Działalność gospodarcza
Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Urząd Stanu Cywilnego
Wycinka drzew i krzewów - zezwolenia Ochrona środowiska
Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Urząd Stanu Cywilnego
Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzenie danych osobowych Urząd Stanu Cywilnego
Zaświadczenie stwierdzające możność prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą Urząd Stanu Cywilnego
Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym) Urząd Stanu Cywilnego
Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzedu Stanu Cywilnego) Urząd Stanu Cywilnego
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego Ochrona środowiska
Zgłoszenie urodzenia dziecka Urząd Stanu Cywilnego
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy małoletniego dziecka Urząd Stanu Cywilnego
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pozostającej w związku małżeńskim Urząd Stanu Cywilnego