herbeBOI - Gmina Stepnica

Wniosek o podział nieruchomości

Gospodarka nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o podział nieruchomości - Pobierz załącznik 

a. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej lub inny dokument)

b. Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej (ewidencyjnej) obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi

c. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli podział ma być zgodny z ustalonymi warunkami zabudowy

d. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości, w przypadku wpisania dzielonej nieruchomości do rejestru zabytków

e. Wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami

f. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości

g. Wykaz zmian gruntowych

h. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej

i. Mapę z projektem podziału

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy – stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami– pokój nr 13, tel. 91 418 85 21 wew. 16

Opłaty

Wydawane w toku postępowania dokumenty nie podlegają opłacie skarbowej. Podziału nieruchomości dokonuje się na koszt wnioskodawcy (umowa cywilno-prawna wnioskodawcy z jednostką wykonawstwa geodezyjnego).

Termin i sposób załatwienia

do 180 dni w zależności od terminu wydania postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału a następnie od terminu dostarczenia dokumentów przez geodetę wykonującego podział nieruchomości .

Podstawa prawna

Dział III Rozdział I (art.92-100) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia .