herbeBOI - Gmina Stepnica

Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia
 Wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa
 Wniosek o odtworzenie aktu zgonu

1. "Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia"
lub
"Wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa"
lub
"Wniosek o odtworzenie aktu zgonu"

2. Załączniki:

  • dokument stwierdzający dane zdarzenie, jeżeli wydany jest w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe,
  • zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg,
  • posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie,
  • zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy - w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju.

3. Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wydaną decyzję - 39 zł.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, do 30 dni.

Podstawa prawna

Art. 34-35 i art. 70 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Sprawy załatwia się w:

  • USC Stepnica w pokoju 19, tel. (91) 4188 521 wew. 19,