herbeBOI - Gmina Stepnica

Udzielanie ulg w podatku transportowym

Podatki i opłaty lokalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne:

  • wniosek podatnika
  •  dokumenty potwierdzające stałe miesięczne dochody (zaświadczenie o dochodach podatnika oraz wszystkich osób wspólnie z nim zamieszkujących)
  • dokumenty stwierdzające stałe miesięczne wydatki (czynsz,gaz, energia, itp.)
  • dokumenty potwierdzające okoliczności przedstawione we wniosku jako argument uzasadniający udzielenie ulgi

Osoby prawne:

  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • podmioty prowadzące gospodarstwa rolne, formularz ifnormacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  • dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się podatnik we wniosku
  • sprawozdzanie finansowe z trzech ostatnich okresów sprawozdawczych

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

  • 30 dni
  • o każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy

Podstawa prawna

Art. 67a § pkt 1 i 2, art. 67b § 1 pkt 2, art. 207 oraz art. 57 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. , poz. 749 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Podatnik ma prawo w ciągu 14 dni złożyć odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.