herbeBOI - Gmina Stepnica

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Podatki i opłaty lokalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia

Komórka organizacyjna

Dział podatków i opłat lokalnych, pok. Nr 8 , Tel. 91 418-85-21 wew. 17 / 29

Opłaty

  •  za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości: 21,00 zł
  •  za pozostałe zaświadczenia: 17,00 zł

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek budżetu Miasta i Gminy Stepnica:
Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy, nr konta Bank PKO BP S.A. O/Goleniów
70 1020 4812 0000 0502 0044 7870
Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydane na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy o
opłacie skarbowej.
Zwolnione są z opłaty skarbowej przedmioty opłaty skarbowej wymienione w kol. 4 załącznika do ww.
ustawy.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 7 dni.

Podstawa prawna

art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 Nr 137, poz. 926
z późn. zm.) oraz Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635
z późn.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie,
następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, w terminie siedmiu
dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.