herbeBOI - Gmina Stepnica

Sprowadzanie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Sprowadzanie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy 1
 Sprowadzanie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy 2

1. "Wniosek o sprowadzenie aktu stanu cywilnego z zagranicy".
2. Załączniki:

  • wypełniony "Formularz w sprawie sprowadzenia dokumentu stanu cywilnego z zagranicy" w 2 egzemplarzach.

3. Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za sprowadzony dokument stanu cywilnego - wysokość opłat ustala Konsulat RP po nadesłaniu dokumentu stanu cywilnego (jeżeli opłata podana jest w walucie obcej, stosuje się przelicznik wg kursu Narodowego Banku Polskiego).

Termin i sposób załatwienia

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

Podstawa prawna

Konwencja Wiedeńska o stosunkach Konsularnych podpisana w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. (Dz. U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98), Konwencje Konsularne zawierane przez Polskę z poszczególnymi państwami, Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości (Dz. U. z 1995 r. Nr 17, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Sprawy załatwia się w pokoju 19, tel. (91) 4188 521 wew. 19.
2. O dokumenty stanu cywilnego może ubiegać się osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz każdy kto wykaże w tym interes prawny.