herbeBOI - Gmina Stepnica

Wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia na alkohol

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1.  Wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu

2. Załączniki:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru

przedsiębiorców,

 •  dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt

sprzedaży napojów alkoholowych,

 •  pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku,

jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym,

 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o

którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. oświaty, kultury, archiwum zakładowego i zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Opłaty

1. Opłata skarbowa.
Nie podlega opłacie skarbowej.
2. Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na
rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia (proporcjonalnie do okresu ważności
zezwolenia) w wysokości:

 •  525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (wyjątkiem piwa),
 •  2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są
obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
3. Opłatę za korzystanie z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów
alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów
alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 •  37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 •  37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu(z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 •  77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 2.
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w
trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku
kalendarzowego.
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe
z uwzględnieniem podatku od towarów im usług oraz podatku akcyzowego(brutto).

Termin i sposób załatwienia

Do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 18 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, w
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.