herbeBOI - Gmina Stepnica

Wniosek o zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie

Gospodarka nieruchomościami

Wymagane dokumenty

Zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie zawierające następujące informacje:


1. Zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego:


- imię nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
- treść żądanego zaświadczenia,
- określenie gdzie i w jakim celu ma być ono wydane,
- wskazanie miejsca położenia gospodarstwa,
- podpis wnioskodawcy


2. zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa przez rodziców do KRUS lub ZUS:
- imię nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
- podanie imienia i nazwiska osób, które posiadały gospodarstwo,
- określenie gdzie i w jakim celu ma być ono wydane,
- wskazanie miejsca położenia gospodarstwa,
- wskazanie, kto obecnie posiada gospodarstwo,
- podpis wnioskodawcy

Do wniosku należy dołączyć:
- dowód opłaty skarbowej (jeśli zaświadczenie podlega opłacie)

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami – pokój nr 13, tel. 91 418 85 21 wew. 16

Opłaty

- opłata skarbowa - 17zł
Zwolnienia z opłaty reguluje art.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – (Dz. U.2006 Nr 225 poz. 1635 z późn.zm.)

Termin i sposób załatwienia

do 7 dni od złożenia wniosku

Podstawa prawna

ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003r. Nr 64, poz. 592 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie na odmowę wydania zaświadczenia