herbeBOI - Gmina Stepnica

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu

Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy, tel. 091 4188521 wew. 18

Opłaty

opłata skarbowa: 17 zł.
Opłata uiszczana na rachunek bankowy PKO BP SA o/Goleniów
70 1020 4812 0000 0502 0044 7870
dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Podstawa prawna

art. 217 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje