herbeBOI - Gmina Stepnica

Podatek od środków transportowych

Podatki i opłaty lokalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 deklaracja na podatek od środków transportowych druk DT-1, DT - 1/A - (Dz. U. z 2007 roku Nr 205 poz.1484) - formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, osób prawnych będących właścicielami (współwłaścicielami) środków transportowych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na które środek transportowych jest zarejestrowany.

Komórka organizacyjna

Dział podatków i opłat lokalnych, pok. Nr 8, Tel 91 418 85 21 wew.29.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Organ podatkowy dokonuje czynności sprawdzających pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, składanej deklaracji

Podstawa prawna

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 - o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz 613, ze zm.) - art.8-12b, 20, 21, oraz art.207 i 254 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

a) w przypadku braku deklaracji lub niegodności deklaracji ze stanem faktycznym, organ podatkowy wystawia decyzję określającą wysokość zobowiązania

b) podatnik ma prawo w ciągu 14 dni złożyć odwołanie  od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

Dodatkowe informacje, uwagi

Deklarację należy złożyć do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, oraz w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.