herbeBOI - Gmina Stepnica

Podatek rolny

Podatki i opłaty lokalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i lesnego - osoby fizyczne
 Deklaracja na podatek rolny - osoby prawne i jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Komórka organizacyjna

Dział podatków i opłat lokalnych, pok. Nr 8, Tel. 91 418 85 21 wew. 29/40

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Podstawa prawna

art.6a ust. 5 i 8 ustawy  z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) oraz art.207 i 254 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1977 roku (Dz. U. z 2012 r. , poz. 749 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Termin składania dokumentów osoby fizyczne: 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokośc podatku.

W wyniku zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania, zgłoszenia korekty wymiaru lub sprzedaży nieruchomości, organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie wymiaru lub zmiany wymiaru podatku od nieruchomości za dany rok podstawowy.

Termin składania dokumentów osoby prawne: do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku na dany rok podatkowy; organ podatkowy dokonuje czynności sprawdzających pod względem formalnym rachunkowym i merytorycznym składanej deklaracji.