herbeBOI - Gmina Stepnica

Udzielenie ulg w podatku od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 wniosek podatnika oraz
Osoby fizyczne:

 •  dokumenty potwierdzające stałe miesięczne dochody (zaświadczenie o dochodach podatnika oraz wszystkich osób wspólnie z nim zamieszkujących)
 •  dokumenty stwierdzające stałe miesięczne wydatki (czynsz, gaz, energia, itp.)
 •  dokumenty potwierdzające okoliczności przedstawione we wniosku jako argument
 • uzasadniający udzielenie ulgi
 •  oświadczenie osoby fizycznej, występującej z wnioskiem o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych o:
  •  stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej, ciężarach finansowych,

Osoby prawne:

 •  oświadczenie osoby występującej z wnioskiem o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych o:
  • stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej, ciężarach finansowych,
 •  dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się podatnik we wniosku

Komórka organizacyjna

Dział podatków i opłat lokalnych, pok. Nr 8 Tel. 91 418 85 21 wew. 29

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

30 dni od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

art. 67a § 1 pkt 3, art. 67b § 1 pkt 2, art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) § 15 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2005
r. Nr 165 poz. 1371 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, w terminie 14 dni od daty doręczenia
decyzji.