Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stepnica

Wniosek o zasiłek szkolny

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.  Wniosek o zasiłek szkolny
2. Załączniki:
do wniosku należy załączyć dokumenty okoliczności opisanych we wniosku tj: (protokół z
Policji, Straży Pożarnej, akt zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę,
wypadek itp.).


Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. oświaty, kultury, archiwum zakładowego i zezwoleń na sprzedaż alkoholu.


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch
miesięcy.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, w
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

a. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego może być złożony przez rodziców,
prawnych opiekunów, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.
b. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż dwa
miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.