Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stepnica

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gospodarka odpadami
Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia Urząd Stanu Cywilnego
Dopisanie do spisu wyborców Ewidencja ludności
Nadanie dziecku nazwiska męża matki Urząd Stanu Cywilnego
Nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie Urząd Stanu Cywilnego
Nadanie numeru pesel Ewidencja ludności
Opłata od posiadania psów Podatki i opłaty lokalne
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa Gospodarka nieruchomościami
Podatek leśny Podatki i opłaty lokalne
Podatek od środków transportowych Podatki i opłaty lokalne
Podatek rolny Podatki i opłaty lokalne
Podatek w od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych Podatki i opłaty lokalne
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego Urząd Stanu Cywilnego
Rejestracja i odtworzenie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Rejestracja zgonu Urząd Stanu Cywilnego
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym Urząd Stanu Cywilnego
Sporządzenie testamentu Urząd Stanu Cywilnego
Sprowadzanie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy Urząd Stanu Cywilnego
Udostępnianie danych jednostkowych (osobowo-adresowych) z rejestru mieszkańców Gminy Stepnica lub rejestru PESEL Ewidencja ludności
Udzielanie ulg w podatku transportowym Podatki i opłaty lokalne
Udzielenie ulg w podatku od nieruchomości Podatki i opłaty lokalne
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym Podatki i opłaty lokalne
Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów Podatki i opłaty lokalne
Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości Gospodarka nieruchomościami
Utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest Gospodarka odpadami
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego Sprawy oświatowe, stypendia szkolne
Wniosek o podział nieruchomości Gospodarka nieruchomościami
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości Gospodarka nieruchomościami
Wniosek o stypendium szkolne Sprawy oświatowe, stypendia szkolne
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców Ewidencja ludności
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ochrona środowiska
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Ochrona środowiska
Wniosek o wydanie postanowienia opinującego wstępny projekt podziału nieruchomości Gospodarka nieruchomościami
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie, studium oraz rewitalizacji Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Ochrona środowiska
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń Drogownictwo
Wniosek o zasiłek szkolny Sprawy oświatowe, stypendia szkolne
Wniosek o zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie Gospodarka nieruchomościami
Wniosek o zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych Zezwolenia na alkohol
Wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Zezwolenia na alkohol
Wniosek o zwrot nadpłaty Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego Podatki i opłaty lokalne
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi Działalność gospodarcza
Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą Urząd Stanu Cywilnego
Wycinka drzew i krzewów - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa Ochrona środowiska
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym) Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Urząd Stanu Cywilnego
Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wydawanie dowodów osobistych Ewidencja ludności
Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców Ewidencja ludności
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego Ewidencja ludności
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy Ewidencja ludności
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały Ewidencja ludności
Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy Ewidencja ludności
Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt stały Ewidencja ludności
Zaświadczenie o stanie cywilnym Urząd Stanu Cywilnego
Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa za granicą Urząd Stanu Cywilnego
Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego) Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie urodzenia dziecka Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Ewidencja ludności
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Ewidencja ludności
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności Gospodarka nieruchomościami
Zmiana imienia bądz nazwiska osoby małoletniej Urząd Stanu Cywilnego
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pozostającej w związku małżeńskim Urząd Stanu Cywilnego
Zmiana imienia ilub nazwiska w trybie administracyjnym dotyczy osoby pozostającej w związku małżeńskim Urząd Stanu Cywilnego
Zmiany w aktach stanu cywilnego - sprostowanie Urząd Stanu Cywilnego
Zmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie Urząd Stanu Cywilnego